Πρόσκληση στην τελική εκδήλωση/εργαστήριο της πράξης με ακρωνύμιο «DigiArc»

«Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως Κύριος Δικαιούχος της Πράξης «DigiArc / Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» και κωδικό MIS:5031156 του «Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020» διοργανώνει την τελική εκδήλωση/εργαστήριο της Πράξης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στην Ελλάδα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ως Δικαιούχοι και ως μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου, στην τελική εκδήλωση για την παρακολούθηση της παρουσίασης των στόχων και των αποτελεσμάτων της πράξης, της αποτίμησης των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, στη διοργάνωση του εργαστηρίου (καλές πρακτικές και παραδείγματα σάρωσης υλικού με 3d σαρωτές για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού), καθώς και στην επίσκεψη, στη νήσο της Χάλκης, τις κάτωθι ημερομηνίες:
Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 έως την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τελικής εκδήλωσης DIGIARC

Μετάβαση στο περιεχόμενο