DigiArc – Περιγραφή

Το έργο έχει κεντρική ιδέα τη διατήρηση, προστασία ανάδειξη πολιτισμικού περιβάλλοντος από την Κύπρο και νησιά του Αιγαίου.  Το υλικό αυτό παρουσιάζει μοναδική αξία στη σύνδεση της ιστορικής διαδρομής των δύο περιοχών, καθώς θα τεκμηριωθούν και αναδειχθούν μνημεία κοινής πολιτισμικής ιστορίας καθώς και ο περιβάλλοντας χώρος τους με εξαιρετική ακρίβεια και πιστότητα. Σημαντική πρόκληση είναι η δυνατότητα ψηφιακής «ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης και βάσει βιβλιογραφικών στοιχείων τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται. Η από κοινού ανάπτυξη του έργου ψηφιοποίησης επιτρέπει την τεκμηρίωση και σύγκριση της κοινής ιστορικής χρονογραμμής στις δύο περιοχές που υποβλήθηκαν σε έντονες αλλαγές και επιρροές κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, όπου τα Μνημεία (οχυρώσεις, κάστρα) αποτέλεσαν φορείς ιστορικής μνήμης και συνέχειας σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή, που συνδέει τις θαλάσσιες διακινήσεις της ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου.


Οι συμμετέχοντες Δημόσιες Αρχές/Φορείς Πολιτισμού τους εταιρικού σχήματος αντάλλαξαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες τους για την  καλύτερη δυνατή διαχείριση (διάσωση και ανάδειξη) των υλικών κατάλοιπων της πολιτισμικής κληρονομιάς ώστε αυτή να καταστεί με ασφάλεια κοινό αγαθό για το σύνολο της κοινωνίας και έκαναν συνταίριασμα των αναγκών τους για δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού. Διαπίστωσαν αλληλουχία των περιόδων ιστορικών οροσήμων και της επίδρασης που είχαν διαχρονικά στις δύο περιοχές. Συμφώνησαν στην κοινή ανάπτυξη του έργου και εξειδίκευσαν τις επιμέρους ανάγκες. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο, έχοντας την επιστημονική τεχνογνωσία για διαδικασίες ψηφιοποίησης και ανάδειξης μνημείων με εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης (aerial/terrestrial scanning) και τεχνολογίες διαδικτύου ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη σύμπραξης για το τεχνολογικό κομμάτι του έργου. Την ανάγκη ανάδειξης και διάχυσης της πληροφορίας έρχεται να καλύψει ο επικεφαλής φορέας (ΥΨΠΤΕ) ως αρμόδιος για τη χάραξη της την εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας.

Εκπρόσωποι από κάθε εταίρο συνομίλησαν και συνεργάστηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας του έργου, τα προτεινόμενα πακέτα εργασίας, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα, καθώς και για την προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων μέσω μιας συνεχούς τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. Το έργο που αφορά στην πολυμεσική και διαδικτυακή παρουσίαση των σπουδαίων οχυρωματικών έργων των μεσαιωνικών χρόνων, είναι δομημένο έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε μνημείου και του κάθε τόπου σύμφωνα με τη νέα ψηφιακή πολιτική της χώρας που επιτάσσει τη των εργαλείων ΤΠΕ στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των δομών, η επιδίωξη υποστήριξης και αξιοποίησης τέτοιων εργαλείων, αλλά και η προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πεδίο του Πολιτισμού με παρεµβάσεις όπως ο σχεδιασµός και υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης για μνημεία. Το έργο αυτό, με τη δημιουργία της νέας δυνατότητας περιήγησης στα μνημεία, αναμένεται να έχει άμεσα σημαντική συμβολή στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών καθώς εκ της φύσεως του ψηφιακού μέσου υποστηρίζεται η γρήγορη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Οι ομάδες – στόχοι είναι αυτές που αν αναγνωριστούν, προσεγγιστούν και αξιοποιηθούν θα παράσχουν όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Συγκεκριμένα, είναι:

α) οι τοπικές κοινωνίες και κυρίως β) οι πολιτιστικοί-τουριστικοί παράγοντες τους ,γ) η εθνική και διεθνής επιστημονικής κοινότητα. Για τον τελευταία ομάδα στόχο, αυτή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του έργου και προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω μιας σειράς ταυτόσημων και παράλληλων ενεργειών σε κάθε περιοχή, ως εξής: α) διοργάνωση ανοιχτών συναντήσεων/ημερίδων κατά την έναρξη, το μέσο και τη λήξη του έργου.  Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την υλοποίηση του έργου, την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την προβολή του έργου στους τουριστικούς φορείς (workshops), την  διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων κατά το μέσο και το τέλος του έργου που αφορούν στην κοινή Μεσαιωνική κληρονομιά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο