Διαγωνισμός Εξοπλισμού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της Πράξης «DigiArc : Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου : Διάσωση και ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ) ΕΙΔΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

52/26.03.2019, θέμα Γ.9.1 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  ΕΛΕ_2019_5304/22.04.2019

Μυτιλήνη, Τρίτη 18  Ιουνίου 2019, ώρα 9:00 π.μ

Μετάβαση στο περιεχόμενο