INTERREG V-A GR/CY

Η Eυρωπαϊκή Eδαφική Συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη. 

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της. 

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας: 

Διασυνοριακή (Interreg A) 
Διακρατική (Interreg Β)
Διαπεριφερειακή (Interreg C) 
Πέντε Προγραμματικές περίοδοι του Interreg έχουν επιτευχθεί από το 1990 και μετά.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 . Συνολικά διαθέτει προϋπολογισμό 56.483.637,65 €  εκ των οποίων 48.011.092,00 ευρώ ΕΤΠΑ.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο:

  • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
  • την κάλυψη πεδίων όπως ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα
  • την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.
  • Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας & επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.
  • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Ειδικοί Στόχοι (Ε.Σ.) για τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Ε.Σ. 1.1 – Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Ε.Σ. 1.2 – Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ε.Σ. 2.1 – Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ε.Σ. 2.2 – Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

Ε.Σ. 2.3 – Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Ε.Σ. 3.1 – Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ε.Σ. 3.2 – Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ε.Σ. 3.3 – Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ε.Σ. 3.4 – Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο